Практичний психолог 2 страница

Предыдущая123456789Следующая

загальноосвітніх навчальних закладів

Місто Село (селище)
чисельність учнів максимальний норматив чисельності чисельність учнів максимальний норматив чисельності
до 499 0,5 до 99 0,25
500 і більше 0,75 100 і більше 0,5
1,0 200 і більше 0,75
1,0

Посади практичних психологів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), гімназій, ліцеїв, колегіумів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), шкіл соціальної реабілітації, вечірніх (змінних) шкіл, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, позашкільних навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації вводяться з розрахунку не більше однієї ставки на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних навчальних закладів).

Посади соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів (дитячих будинків) інтернатного типу та центрів розвитку дитини вводяться з розрахунку не більше однієї ставки на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів).

Нормативи чисельності соціальних педагогів

загальноосвітніх навчальних закладів

Місто Село (селище)
чисельність учнів максимальний норматив чисельності чисельність учнів максимальний норматив чисельності
до 499 0,5 До 99 0,25
500 і більше 0,75 100 і більше 0,5
1,0 200 і більше 0,75
1,0

Посади соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), у тому числі навчально-реабілітаційних центрів, загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), шкіл соціальної реабілітації, вечірніх (змінних) шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації вводяться з розрахунку не більше однієї ставки на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів).

У випадках, коли посади, перелічені в зазначених нормативах, не можуть забезпечити належне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством, можуть бути введені додаткові посади практичних психологів і соціальних педагогів.

Якщо посади практичних психологів та соціальних педагогів малокомплектних навчальних закладів передбачені у штатних розписах районних навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, а не в навчальних закладах, то їхня чисельність розраховується за формулою:Загальна чисельність учнів малокомплектних

навчальних закладів

-------------------------------------------------------------------- = Х,

100 учнів

де Х – кількість ставок.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ N 1/9-352 від 27.08.2000 м. Київ Міністру освіти АвтономноїРеспубліки Крим,начальникам управлінь освітиобласних, Київської таСевастопольської міськихдержавних адміністрацій Щодо планування діяльності, ведення документації ізвітності усіх ланок психологічної службисистеми освіти України На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. N 385 та на численні запити з місць щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України з метою удосконалення роботи республіканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України Р Е К О М Е Н Д У Є: 4. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи (додатки 1-2). Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.При складанні річних планів роботи необхідно враховувати: - участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;- пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу; - специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку; спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.4. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби (додаток 3):- для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів - за чверть; для районних (міських) центрів (методистів) - за півріччя;- для обласних центрів практичної психології і соціальної роботи - за навчальний рік.- Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 4). Регіональні центри (методисти) практичної психології і соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або методистів (додатки 5 - 8).3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних закладів вести таку документацію:- індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 9); - протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);- журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (додаток 12);- журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);- журнали щоденного обліку роботи (додаток 14);- крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11). Заступник Міністра В. О. Огнев'юк

Додаток 1

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. №119-352

затверджую ПОГОДЖЕНО
(погоджено)* (ЗАТВЕРДЖУЮ)*
Директор _________________________ (назва навчального закладу) Директор районного (міського) центру практичної психології (методист)
_____________________________________
_________ _________________ (підпис) (прізвище, і., п/б.) _________ _________________ (підпис) (прізвище, і., п/б.)

ПЛАН

роботи практичного психолога (соціального педагога)

______________________________________________

(назва навчального закладу)

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 200__-200__ навчальний рік

№ п\п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Психодіагностична робота
2. Консультаційна робота
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно-методична робота
7. Зв'язки з громадськістю

Психолог ________________________ _________________

(прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу освіти, у штат якого включена ставка практичного психолога (соціального педагога).

Додаток 2

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. №119-352

затверджую
Директор ____________________________ (назва навчального закладу)
_____________________________________
_________ _________________ (підпис) (прізвище, і., п/б.)

план

роботи практичного психолога (соціального педагога)

______________________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

за ________________ місяць 200__ року

№ п\п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться Норми часу
1. Психодіагностична робота
2. Консультаційна робота
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно-методична робота
7. Зв'язки з громадськістю

Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

6) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток 3

затверджую
Директор ____________________________ (назва навчального закладу)
_____________________________________
_________ _________________ (підпис) (прізвище, і., п/б.)

статистичний звіт

про роботу практичного психолога (соціального педагога)

__________________________________________________

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

за _____ чверть 200__ - 200__ навчального року

№ п/п Основні види роботи Охоплено осіб Затрачено годин
1. Індивідуальна психодіагностика: а) учнів (дітей) всього: у т.ч. – дошкільного віку; – початкових класів; – середніх класів; – старших класів; – учнів ПТНЗ; – студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. б) Педпрацівників в) Батьків. __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
2. Психодіагностика групова, соціально-психологічні дослідження серед: а) учнів (дітей) всього: у т.ч. – дошкільного віку; – початкових класів; – середніх класів; – старших класів; – учнів ПТНЗ; – студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. б) Педпрацівників. в) Батьків. __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

1. 2. 3. 4.
3. Індивідуальне консультування: а) учнів (дітей) всього: у т.ч. – дошкільного віку; – початкових класів; – середніх класів; – старших класів; – учнів ПТНЗ; – студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. б) Педпрацівників. в) Батьків. __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
4. Групове консультування: а) учнів (дітей) всього: у т.ч. – дошкільного віку; – початкових класів; – середніх класів; – старших класів; – учнів ПТНЗ; – студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. б) Педпрацівників. в) Батьків.
5. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (індивідуальна) з учнями (дітьми): а) індивідуальна (всього): у т.ч. – дошкільного віку; – початкових класів; – середніх класів; – старших класів; – учнів ПТНЗ; – студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. __________ __________ __________ __________ __________

7. Проведення ділових ігор, тренінгів для: а) педпрацівників; б) батьків. __________ __________ __________ __________
8. Психологічна просвіта, виступи перед: а) учнями (дітьми); б) педпрацівниками; в) батьками. _________ _________ _________
9. Навчальна діяльність (викладання психологічних дисциплін): – курси за вибором; – факультативні заняття; – гурткова робота. _________ _________ _________
10. Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість осіб; кількість годин, витрачених на заходи ): – учнів (дітей) вдома; – батьків за місцем роботи; – органів виконавчої влади та громадського самоврядування. _________ _________ _________ _________

Примітки:

Статистичний звіт про роботу:

а) практичним психологом (соціальним педагогом) навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Додаток 4

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. №119-352

Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога (соціального педагога)

№ позиції Найменування видів робіт Одиниця виміру обсягу роботи Нормативи часу (год.)
Організаційно-методична робота
1. Складання плану роботи: на місяць на рік до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. №119-352 План 2,5 6,0
2. Складання звіту про виконану роботу: за місяць (чверть) за півріччя (рік) Звіт 4,0 8,0
3. Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками Один захід 7,0
4. Підготовка до педагогічних консиліумів Один захід 5,0
5. Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів Один захід 3,0
6. Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки) Один захід 3,0
7. Робота в бібліотеці, самопідготовка Місяць 8,0
8. Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах) Один захід 5,0
9. Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів (соціальних педагогів) Місяць 8,0
Психодіагностична робота
10. Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій) Один учень (дитина), педпрацівник, батько 6.0
11. Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій) Один клас (група дітей), група педпрацівників, батьків 16.5

Консультаційна робота
12. Індивідуальне консультування: а) учнів (дітей) у т.ч.: – дошкільного віку – початкових класів – середніх класів – старших класів б) педпрацівників в) батьків Одна бесіда Одна бесіда Одна бесіда Одна бесіда Одна бесіда Одна бесіда Одна бесіда 1,0 1,0 1,5 2,0 1,5 2,0
13. Профконсультації з учнями (включаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т ч.: – середніх класів – старших класів Один учень Один учень Один учень 3,0 5,0
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
14. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми) у т.ч.: а) індивідуальна б) групова Один учень (дитина) Один клас (група) 30,0 40,0
15. Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків Одна група 40,0
Психологічні просвіта
16. Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях тощо Один виступ Фактично використаний час
Навчальна діяльність
17. Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків Одне заняття 1,0
Зв'язки і громадськістю
18. Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками Один захід 2.0
19. Відвідування батьків за місцем роботи Один захід 3,0
20. Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування Один захід 2,5

Примітки:

Приводяться упорядковані під звітність практичного психолога (соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. № 339.

У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами), проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов'язків.

Додаток 7

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. №119-352

Мережа районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів) ___________________________ області.

№ п/п Назва району (міста) Чисельність вихованців дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Центри практичної психології і соціальної роботи Методисти
районні кількість ставок міські кількість ставок району міста
1.
2.
...
Всього по області

Додаток 8

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. №119-352

Освітній рівень практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти _______________________________ району __________________________________ області.

№ п/п Назва району, міста, навчального закладу Кількість практичних психологів, соціальних педагогів Освіта практичних психологів Освіта соціальних педагогів
Спеціаліст, магістр Бака­лавр Інша освіта Спеціаліст, магістр Бакалавр Інша освіта
вища базова освіта курси перекваліфікації вища базова освіта курси перекваліфікації
1.
2.
...
Всього:

Кваліфікаційний рівень практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти __________________________району ___________________________області

№ п/п Назва району, міста, навчального закладу Кількість практичних психологів, соціальних педагогів Кваліфікація практичних психологів Кваліфікація соціальних педагогів
Спеціаліст Спеціаліст II категорії Спеціаліст 1 категорії Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст Спеціаліст II категорії Спеціаліст 1 категорії Спеціаліст вищої категорії
1.
2.
...
Всього:

Додаток 9

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. №119-352

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування

Учнів ____________ класу

(дітей ____________ групи)

_______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Соціально-демографічний паспорт учня (дитини) та його (її) сім'ї.

№ п/п Дата проведення Назва методики Короткий результат. Висновки та рекомендації

Додаток 10

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. №119-352

Протоколи індивідуальних консультацій практичного психолога

________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

№ п/п Дата проведення Проблема звернення Короткий запис змісту консультації


3958561626198707.html
3958659082624574.html

3958561626198707.html
3958659082624574.html
    PR.RU™