Розділ VII. Державне управління в галузі охорони ... природного середовища

Предыдущая9101112131415161718192021222324Следующая

актів законодавства; визначення першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, професійних захворювань, ма­сових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, запобігання шкідливому впливу на стан їх здоров'я і життя факторів середовища життєдіяльності тощо (Положення про Дер­жавну санітарно-епідеміологічну службу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р. № 1272);

Державний комітет ядерного регулювання України(Держатомре-гулювання України), основним завданням якого є забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки; здійснення вме­жах своєї компетенції державного регулювання безпеки викорис­тання ядерної енергії, додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки; здійснення державного нагляду за додержанням законо­давства, норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки (Положення про Державний комітет ядерного регулювання України затверджено Указом Пре­зидента України від 6 березня 2001 р.);

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,яке ут­ворене внаслідок реорганізації Міністерства України з питань над­звичайних ситуацій та у та Державного комітету України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до Указу Президента України «Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» від 20 квітня 2005 р. № 681/2005.

Це міністерство є спеціально уповноваженим центральним ор­ганом виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ря­тувальної справи, пожежної безпеки, з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи, в тому числі з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, перетворення об'єкта «Укриття» векологічно безпечну систему, реабілітації забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій.

Державне управління в галузі охорони навколишнього природ­ного середовища здійснюється також іншими центральними орга­нами виконавчої влади, завданням яких є забезпечення реалізації державної політики в окремих галузях економіки (зокрема, у галу­зях енергетики, будівництва, промисловості, сільського господар-


§ 1. Поняття ... управління в галузі охорони ... природного середовища

ства, транспорту, космічної діяльності тощо) чи сферах управління (зокрема, в сфері інформації, освіти, статистики, стандартизації, фінансів тощо). Для цих органів (Міністерство економіки України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство палива та енер­гетики України, Міністерство промислової політики України, Міністерство транспорту України, Міністерство фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет Ук­раїни з будівництва та архітектури, Державний комітет України з енергозбереження, Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, Національне космічне агентство Ук­раїни та інші) управління охороною навколишнього природного середовища є складовою основної функції щодо забезпечення ре­алізації державної політики з певних питань.У загальних рисах повноваження зазначених центральних ор­ганів виконавчої влади визначені у Загальному положенні про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої вла­ди, затвердженому Указом Президента України від 12 березня 1996 р. Зокрема, на центральні органи виконавчої влади покладе­но забезпечення формування та реалізації державної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами, включаючи охорону довкілля, розробку механізму її реалізації; прогнозування розвитку економіки у виробничій, науково-технічній, мінерально-сиро-винній, паливно-енергетичній, фінансовій та інших сферах; підго­товку пропозицій щодо забезпечення екологічної безпеки тощо.

Діяльність органів державного управління в галузі охорони на­вколишнього природного середовища базується на принципах, які відбивають вихідні положення щодо організації державного уп­равління в даній сфері, що визначені в законах та інших норматив­но-правових актах, які регулюють відносини в сфері взаємодії суспільства та природи. Узагальнюючи ці засадничі положення, можна виділити основні принципи державного управління в цій сфері суспільних відносин, а саме: забезпечення законності при здійсненні державного управління; поєднання комплексного та ди­ференційованого підходів в управлінні охороною навколишнього природного середовища; поєднання державного управління із са­моврядним управлінням в цій сфері; впровадження басейнового управління; програмно-цільове забезпечення розробки і реалізації заходів у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпе­ки, раціонального використання природних ресурсів.


Розділ VII. Державне управління в галузі охорони ... природного середовища

Принцип законності при здійсненні державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Цей принцип озна­чає, що органи державного управління в цій сфері, їх посадові осо­би в процесі своєї діяльності мають керуватися приписами законо­давства, що визначають їх повноваження, порядок прийняття відповідних управлінських рішень (щодо реалізації проектів госпо­дарської діяльності, зупинення чи припинення екологічно небез­печної виробничої та іншої господарської діяльності, організації заповідників тощо), надання управлінських послуг екологічного характеру (надання екологічної інформації за запитами громадян; організації та здійснення лабораторного визначення показників складу та властивостей проб, відібраних з об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів; підготовки документації щодо проведення акре­дитації вимірювальних лабораторій підприємств; підготовки доку­ментації щодо дотримання екологічних вимог об'єктами, що при­ватизуються, тощо) та екологічні вимоги щодо заходів, які вони мають розробляти з метою забезпечення охорони довкілля, еко­логічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів.

Законність у цій сфері державного управління забезпечується судовим захистом екологічних прав юридичних та фізичних осіб у разі їх порушення органами виконавчої влади чи їх посадовими особами, притягненням посадових осіб органів виконавчої влади до юридичної відповідальності за порушення еколого-правових ви­мог та інших приписів законодавства, що регламентує діяльність органів державного управління в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Принцип поєднання комплексного та диференційованого підходів в управлінні охороною навколишнього природного середовища. Запрова­дження цього принципу зумовлено, з одного боку, тим, що взаємо­залежність природних ресурсів, нерозривність екозв'язків у при­родних процесах потребує проведення в даній сфері єдиної науко­во-технічної політики, координації зусиль усіх органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян у розробці та здійсненні заходів щодо охорони довкілля, використання природ­них ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; комплексність пе­редбачає й усебічне врахування всіх чинників (екологічних, еко­номічних, технічних, соціальних та ін.), що можуть вплинути на ефективність природоохоронних заходів, а з іншого боку, — при­таманна окремим природним ресурсам особливість (екологічна,


§ 1. Поняття ... управління в галузі охорони ... лриродного середовища

репродуктивна тощо) зумовлює необхідність виділення спеціалізо­ваного управління щодо їх охорони та використання.

Відповідно до цього принципу в Україні функціонує Міністер­ство охорони навколишнього природного середовища, що здійснює комплексне управління охороною навколишнього при­родного середовища, та центральні органи виконавчої влади, які відповідають за організацію охорони та використання відповідних природних ресурсів (Держводгосп України, Держкомзем України, Держкомлісгосп України, Укрдержрибгосп).

Принцип поєднання державного управління із самоврядним управ­лінням в галузі охорони навколишнього природного середовища. Таке поєднання зумовлено характером екологічних проблем, розв'язан­ня яких потребує узгоджених дій з боку органів державного уп­равління та місцевого самоврядування. Так, органи місцевого са­моврядування не можуть бути сторонніми спостерігачами того, як використовуються на їх територіях природні ресурси не тільки місцевого, а й загальнодержавного значення, стан яких впливає на екологічні умови життєдіяльності населення відповідної території.

Необхідність збалансованого підходу до врахування місцевих та загальнодержавних інтересів виникає й при вирішенні питання будівництва на певній території підприємств зі знешкодження по­бутових та виробничих відходів, електростанцій та інших господар­ських об'єктів, діяльність яких створює загрозу для довкілля. За та­ких обставин створюється правовий механізм взаємодії органів дер­жавного управління і місцевого самоврядування при прийнятті на територіальному рівні рішень із певних питань охорони навколиш­нього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки.

Принцип басейнового управління. Його запровадження зумовлено екологічним і економічним значенням річкових басейнів, які мо­жуть охоплювати територію декількох адміністративно-тери­торіальних одиниць. У межах річкових басейнів замикаються кру-гообіги речовин, поширюються та акумулюються забруднюючі ре­човини, здійснюється розміщення об'єктів виробництва. Метою запровадження басейнового управління є створення умов для уп­равління річковим басейном як єдиним цілим, забезпечення еко­номічної цілісності басейнового водогосподарського комплексу, створення належних умов для збалансованості використання, охо­рони і відтворення водних ресурсів, запобігання порушенню умов формування водного стоку, прояву шкідливої дії вод.


Розділ VII. Державне управління в галузі охорони ... природного середовища

Басейновий принцип покладено в основу організації діяльності Державної інспекції охорони Азовського моря та Державної інспекції охорони Чорного моря, які є територіальними органами Мінприроди України і мають взаємодіяти в процесі здійснення своїх повноважень із органами виконавчої влади, місцевого само­врядування різних областей України (Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької областей) та Автономної Республіки Крим. Зазначений принцип знаходить відображення і в організації діяль­ності Держводгоспу України, в системі якого утворено басейнові управління водних ресурсів. Подальше впровадження басейнового управління в сфері водного господарства передбачено Концепцією розвитку водного господарства України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14 січня 2000 р.

Принцип програмно-цільового забезпечення розробки і реалізації за­ходів у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів. Цей принцип є клю­човим у даній сфері державного управління, дає змогу поєднати цілі та завдання охорони довкілля на перспективний період зі спрямованими на їх виконання конкретними заходами організа­ційного, технічного, наукового та іншого характеру, ресурсним (фінансовим, матеріально-технічним) забезпеченням цих заходів, а також із відповідальними за їх розробку та реалізацію органами. Програмно-цільовий принцип реалізується шляхом підготовки державних екологічних програм, розділів з питань екологічної без­пеки, охорони довкілля у складі державних програм економічного та соціального розвитку держави та в інших програмних докумен­тах (зокрема, в: Загальнодержавній програмі розвитку водного гос­подарства, затвердженій Законом України від 17 січня 2002 р.; За­гальнодержавній програмі формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 роки, затвердженій Законом України від 21 вересня 2000 р.; Національній програмі екологічного оздо­ровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, за­твердженій Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 р.; Програмі перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники»), затвердженій Постановою Верховної Ра­ди України від 22 вересня 1994 р.).


3952879785474008.html
3952956456854211.html

3952879785474008.html
3952956456854211.html
    PR.RU™